Doorlopend Krediet / Persoonlijke Lening

doorlopendkredietEen doorlopend krediet is een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast.
De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van pandrecht) en een persoonlijk lening (wegens het renterisico).
De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.
Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet (waardoor de looptijd wordt verlengd), wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald en daarna door de lener in een vaststaand aantal termijnen wordt terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingsdeel en rente over de restschuld.
De looptijd en de rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Bovendien is het, anders dan bij doorlopend krediet, niet toegestaan om afgelost saldo weer op te nemen. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.
De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopen krediet (wegens het ontbreken van renterisico).
(bron wikipedia)

 

Contact opnemen